Đăng ký giữ chỗ Ename

Trong thời gian giữ chỗ bạn có thể: cập nhật ảnh chân dung sau mỗi 5 năm. Có thể chuyển nhượng Ename cho người khác. Bạn có thể thay đổi Ename khác nhưng không thể sở hữu thêm Ename thứ hai vì mỗi người chỉ có thể sở hữu một Ename duy nhất. 

Nếu bạn qua đời mà vẫn chưa sử dụng Ename của mình thì Ename của bạn sẽ trở thành Ename tự do và người khác có thể đăng ký nó. 

Đăng ký bắt đầu sử dụng Ename

Đăng ký bắt đầu sử dụng Ename tức là bạn sẽ không thể chuyển nhượng hoặc thay đổi Ename nữa. Khi bắt đầu sử dụng Ename tức là bạn sẽ được tạo website YourName.tentuoi.com và YourName.luocsu.com luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn để định danh vĩnh viễn bạn trên thế giới số. 

Vui lòng đăng ký bắt đầu sử dụng Ename tại DangKy.tentuoi.com